Kurz Wellness pracovník

Základný masérsky kurz

Tento kurz je základný masérsky kurz , akreditovaný Ministerstvom školstva SR. Podľa Podľa Vyhlášky 97 Ministerstva školstva SR, z 15. marca 2010 o ďalšom vzdelávaní .
Kurz Wellness pracovník – masérske služby je určený všetkým, ktorí sa chcú venovať práci maséra a práci v športových zariadeniach a kluboch, fitness centrách, saunách, wellness a rekreačných zariadeniach a relaxačných centrách a to na profesionálnej úrovni. Absolvovaním kurzu získate úplnú kvalifikáciu wellness pracovník – masérske služby a osvedčenie, ktoré Vás oprávňuje prihlásiť sa na skúšku podľa Vyhlášky 97 Ministerstva školstva SR, z 15. marca 2010 o ďalšom vzdelávaní , a po jej absolvovaní samostatne pracovať ako masér.

Rozsah kurzu je 320 vyučovacích hodín rozdelených do 4 blokov


• Vyučovanie trvá 8:00 – 16:30
• 100 hodín teoretická , 220 hodín praktická časť
• základy z oblasti anatómie a fyziológie človeka a patofyziologických stavov nervovo-svalového systému
• Získate certifikát o absolvovaní kurzu z všeobecných zásad prvej pomoci
• Zvládnete základné princípy klasickej masáže a oboznámite sa s jej pôsobením, kontraindikáciami a indikáciami
• Osvojíte si zručnosti v rámci techník klasickej masáže a tiež masážnych zostáv klasickej masáže
• Oboznámite sa s princípmi, postupmi a spôsobmi saunovania
• Základné školenie BOZP a hygienicko-epidemiologických zásad

Termín konania  jednotlivých blokov :

14.12. – 20.12.2020

7.1. – 17.1.2021

28.1. – 7.2.2021

19.2 – 21.2.2021

Čas konania : 8:00 – 16:30, s pravidelnými prestávkami na občerstvenie a obed

Požiadavky na uchádzača : podmienkou účasti na kurze je dobrý zdravotný stav

vek nad 18 rokov

ukončené stredoškolské vzdelanie – predloží kópiu alebo originál..

Cena kurzu :855 Eur slovom osemstopäťdesiaťpäť.  V cene sú zahrnuté náklady na kurz / knihy,emulzie, prádlo/ a  občerstvenie / káva, čaj, nealko počas celého kurzu/. 

Poplatok uhraďte poštovou poukážkou alebo bezhotovostným prevodom na číslo účtu. SK82 8330 0000 0020 0176 3949 VS 122020. Možno platiť na 3 krát A to vždy pred začiatkom uvedenej časti. Ak účastník nenastúpi alebo preruší kurz resp. nezloží záverečné skúšky, poplatok sa nevracia.

Doporučujeme vhodné, voľné pohodlné oblečenie , prezúvky, vhodné spodné prádlo, alebo plavky na praktickú časť, uterák.