PAEDDR. DUŠAN VAVROVIČ
GARANT, LEKTOR

Absolvent FTVŠ UK, učiteľ na Telovýchovne škole SUV ČSZTV, kde mal na starosti aj masérske kurzy, Európska škola TUINY, Praha, manuálnej lymfodrenáže
1996 Běchyne, 2007,2008 Bardejov. Zakladateľ ZŠMaRP, t.č. viceprezitent
APPKaR
, zakladateľ a majiteľ prvej masérskej školy ŠKOMAS v SR. Autor

niekoľkých odborných článkov, vedúci autorského kolektívu publikácií
Regenerácia síl športovcov /1987 / a Masáž ako prostriedok regenerácie
/1991/. Učiteľ a lektor mnohých masérskych kurzov.
Kontakt: skomas@skomas.sk

PROF. MUDR. JOZEF BEŇUŠKA, CSc
LEKTOR

Emeritný Profesor humánnej anatómie, histológie a embryológie,
Lekárskej fakulty UK. Autor okolo 150 publikácii z
oblasti neuroanatómie a viac ako 20 učebných textov pre študentov medicíny
a nelekárskych štúdijnych odborov. Lektor teoretickej prípravy na kurze
Wellnes pracovník
kontakt: jozef.benuska@jmed.uniba.sk

MILAN ZECHEL

LEKTOR

Masér, Absolvoval kurz masérov klasickej a športovej masáže Škomas ,
kurzy: tejpingu, lymfodrenáž, baňkovanie, Shiatsu masáž, Indická m. hlavy, a
iné. Ako masér pracuje od roku 2007, v Škomase ako lektor pre praktické
cvičenia.
kontakt: milan.zechel@gmail.com

ING. MICHAL MARNIK

LEKTOR

Masér, Wellnes pracovník a úplnou kvalifikáciou na FTVŠ UK : Wellnes pracovník – masérske služby, kurzy: tejpingu, lymfodrenáž, baňkovanie, Flosband, Dornová metóda + a iné. Ako maser pracuje od roku 2017, v Škomase má na starosti administratívu a pracuje ako pomocný lektor pre teoretickú časť a praktické cvičenia.
kontakt: michal@marnik.sk

ING. JÁN DOZSA

LEKTOR, ADMINISTRATÍVA

Ing. Ján Dozsa
LEKTOR
BOZP, Absolvent SVŠT Bratislava, Lektor a certifikovaný technik Požiarnej ochrany a Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Týmto oblastiam sa venuje viac ako 30rokov. V Škomase má na starosti časť BOZP, ako súčasť kurzu Wellnes pracovník.
kontakt: info@datrix.sk

MGR. MARIÁN HERDA

LEKTOR

Prvá pomoc, Absolvent Vysokej školy verejného zdravotníctva Sv. Alžbety,
Bratislava, akreditovaný školiteľ a inštruktor prvej pomoci. Prevádzkuje
akreditované školiace stredisko prvej pomoci. V Škomase má na starosti časť
Prvej pomoci, ako súčasť kurzu Wellnes pracovník a iných kurzov.
kontakt: damar@damar-mh.sk